Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapse

4 Tables-Classes

ClassRomanMin Weight (mt)Max Weight (mt)
01I05,000
02II5,00015,000
03III15,00025,000
04IV25,00040,000
05V40,00060,000
06VI60,00080,000
07VII80,000100,000
08VIII100,000120,000
09IX120,000140,000
10X140,000160,000
11XI160,000180,000
12XII180,000210,000
13XIII210,000240,000
14XIV240,000300,000
15XV300,000350,000
16XVI350,000400,000
17XVII400,000450,000
18XVIII450,000500,000
19XIX500,000600,000
20XX600,000700,000
99STATION0100,000,000
Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapse